Literárno-dramatický odbor,v skratke LDO, sa zaoberá dramatickým umením a rozširuje znalosti a zručnosti žiakov v tomto umení. Ak umeleckým prostriedkom pre hudobníka je jeho nástroj, v dramatickom umení je to umelcovo telo, duša a myseľ. U mladších aj starších žiakov sa na LDO cvičeniami a hrami rozvíjajú osobné fyzické a duševné danosti. LDO aktivizuje žiakov k tvorivej činnosti k používaniu fantázie a citov. Rozvíja komunikačné schopnosti a schopnosti vnímať a prežívať vnútorný a vonkajší svet. Rozvíja pohybové, hlasové a slovesné predpoklady. Individuálnou a spoločnou činnosťou, osobným vzájomným stykom rozvíja schopnosť podieľať sa aktívne na tvorbe. Pomáha žiakom zbavovať sa rušivých zábran a zlých návykov v správaní. Spoločnou tvorbou dramatických situácií rozvíja u nich kreativitu, fantáziu a schopnosť improvizovať. Tým pomáha žiakom osvojeniu si niektorých základných pravidiel dramatickej hry. U žiakov rozvíja schopnosti pre herectvo, scenáristiku a réžiu. Pripravuje žiakov na vyššie umelecké školy. Pripravuje žiakov na súťaže v prednese poézie a prózy. Žiaci ďalej skúšajú tvorivé písanie poézie a prózy. Pripravujú divadelné predstavenia. Zúčastňujú sa divadelných súťaží, ako sú postupové prehliadky detského divadla a divadla mladých (tzv. Alternatívneho divadla).

Vyučujúci: Mgr. art. Alžbeta Cingelová