Súkromná základná umelecká škola Akadémia muzika vznikla 1. septembra 2017. Sídli v priestoroch Kultúrneho domu A. Hlinku, na ulici Sv. Martina 245 v Terchovej.

Zriadiť školu sa podarilo vďaka veľkému zanieteniu nadšencov z občianskeho združenia Akadémia Muzika v zložení: Andrej Dostál, Vladimír Moravčík a Peter Juhás, za spolupráce predstaviteľov obce Terchová a ďalších. Historicky prvým riaditeľom sa stal V. Moravčík. V školskom roku 2017/2018 ju navštevovalo spolu 75 žiakov v troch odboroch – hudobnom, tanečnom a literárno-dramatickom. Učiteľský zbor mal 6 učiteľov. Už v tomto prvom roku sa podarilo trom jej absolventom úspešne pokračovať v umeleckom štúdiu na konzervatóriu v Žiline. V nasledujúcom školskom roku 2018/2019 stúpol záujem o umelecké vzdelávanie v Terchovej a okolí a tak školu navštevovalo 192 žiakov. Z dôvodu nárastu počtu žiakov bolo potrebné zabezpečiť ďalšie priestory, čo sa podarilo 1.9.2018 zriadením Elokovaného pracoviska v budove ZŠ v Zázrivej. V prvom roku fungovania toto pracovisko navštevovalo 80 žiakov. Ďalšou zmenou školského roku 2018/2019 bolo rozšírenie učiteľského zboru na 12 pedagógov.

Od 1.8.2018 sa stal novým riaditeľom školy p. Roman Kompaník. Škola sa od začiatku svojho fungovania stala významným aktérom kultúrno-spoločenského diania na miestnej a regionálnej úrovni. Pravidelne organizuje triedne a verejné koncerty svojich žiakov a pedagógov. Tiež aktívne participuje na kultúrnych a umeleckých aktivitách organizovaných subjektami v regióne. Zúčastňuje sa vystúpení ako napr. premiéry divadelných hier, vianočné trhy, fašiangy, deň matiek, úcta k starším, Oravské Vianoce, Kubínske krpčeky, Vítanie jari, koncerty rodiny, Jánošíkove dni, koncerty spriateleného Kysuckého komorného orchestra atď.. Za zmienku tiež stojí, že v priestoroch školy sa točili dokrútky pre šou Zem spieva, pretože jej druhý víťaz je absolventom školy.

Pri škole pracuje viacero významných telies, ako napr. hudobná skupina Nebeská muzika a tančená skupina Kamaráti, Komorných orchester Akadémia muzika, sláčikové trio Zbojband, Repáňovská muzika, Haštrle, Heligonkári Juraja Kvočku, Detský folklórny súbor Zázrivček, Ľudová hudba Zázrivá, Mladí heligonkári zo Zázrivej a iní. Veľko výzvou a plánom na nadchádzajúce obdobie je dobudovanie kvalitného pedagogického tímu a riešenie zázemia a materiálno-technického vybavenia prostredníctvom vlastnej modernej budovy s profesionálnou koncertno-divadelnou sálou.