Triedny koncert Jána Pávnicu

Výstava výtvarných prác žIAKOV AKADéMIA MUZIKA – ZáZRIVá POD VEDENíM MGR. ZUZANY MAKAROVEJ.

Výstava sa koná od 26.11. do 30.01 2019 v Terchovskej galérii umenia

Akadémia muzika 2018

Triedny koncert Mgr. art. Mareka Krištofíka

Koncert Akadémie muzika

Koncert žiakov SZUŠ Akadémia muzika

Heligonkári Akadémie muzika

SZUŠ Akadémia muzika Terchová pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Koncert žiakov Akadémie muzika

Poďakovanie za lásku

Triedny koncert

Triedny koncert

Strieborný podvečer – poďakovanie seniorom