Žiaci sa vo výtvarnom odbore zoznamujú so všetkými tradičnými technikami ako sú kresba, maľba, grafika, ako aj s technikami plastickými a priestorovými. Tiež sa oboznamujú s dejinami výtvarného umenia, ale inšpirujú sa aj súčasným výtvarným umením a výtvarnými technikami (land art, body art, konceptuálne umenie a pod.).
Štúdium Výtvarného odboru formuje výtvarné cítenie a výtvarné myslenie našich žiakov. Výber techník a spôsob prevedenia je prispôsobený najmä žiakom základných škôl.
Škola úspešne pripravuje mladých študentov aj pre uplatnenie sa v živote, o čom svedčí fakt, že niektorí žiaci úspešne pokračujú na stredných a vysokých školách výtvarného zamerania.